สตรีทอาร์ทโดยนักเรียน
1 / 3
2 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3

Talad Noi: Land of Art
ภาพจากโรงเรียนกุหลาบวิทยา


แรงบันดาลใจ

ตลาดน้อย เป็นชุมชนที่มีประวัติมายาวนาน เป็นแหล่งสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ถนนด้านหน้าเคยเป็นเส้นทางของรถรางที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ด้านในจะพบเห็นบ้านไม้โบราณตั้งเรียงกันตลอดแนว แต่แต่งแต้มด้วยศิลปะแทบทุกพื้นที่ รวมทั้งเป็นแหล่งค้าขายอะไหล่เครื่องยนต์ที่เก่าแก่ ในภาพน้องแมวเป็นตัวแทนเจ้าของบ้านที่แวะเวียนมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ครู : กัณฐิมา จินตานนท์ และ กษิตินาถ สุดตา

นักเรียน : KAI Yi Lin, มิชชา อัครโชคมงคล, พิมพ์ชณิกานต์ ชาติกานนท์, วรรณนิภา ยคะโคตร, พชรพร ศรีสุธรรม, เป็นเอก ศิวโทกษ์, ณัฐวุฒิ จันทรักษ์, นนทัช อภิรักกษ์มณีกุล, ญาณเดช สุวรรณอำภา, ภัสสร ภาคีโพธิ์, อติกานต์ สายทิม, กัญญาณัฐ สายทิม และโสกานดา กินโด
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

อัตวิถีทัศน์ (Identity Scenario)
ภาพจากโรงเรียนราชวินิต มัธยม


แรงบันดาลใจ

ภาพฉายตัวตน “ตลาดน้อย” ชุมชนเก่าแก่ในกรุงเทพมหานคร “ตลาด” ที่มิใช่เพียงพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้า มิใช่เพียงพื้นที่ทางเศรษฐศาสตร์ แต่ยังเป็นพื้นที่ในมิติทางวัฒนธรรมแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และผู้คน อันกอปรด้วยคนมากมายหลากหลายต่างช่วงเวลา ต่างอาชีพ ต่างจิตวิญญาณ ซึ่งทุกคนนั้นล้วนเป็นสีสันที่ร่วมกันแต่งแต้มผสมผสานกลมกลืนอย่างมีชีวิตชีวา สะท้อนออกมาในรูปแบบของจิตรกรรมไทยร่วมสมัย

ครู : สุรศักดิ์ ลอยใหม่, นพวรรณ กรุดเพชร และเจนจิรา สินสุข

นักเรียน : นายภูณิช โรจน์กิรติการ, ศิวปรียา ศรีสมรส, พาณิพัค เขียวอินทร์, ธนัญญา ธงชัย, ธันวา ทวีภูมิสิริ, ฉัตราวุฒิ สิริสุวรรณ์, สมิทธ์ ถนอมเพียร, สิรวิชญ์ ยอดปืน, ธนพล โพธิ์สิทธิ์ และธนกฤต พินากัน
1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14

สุขใจกับชุมชนตลาดน้อย
ภาพจากโรงเรียนเทพศิรินทร์


แรงบันดาลใจ

แหล่งชุมชนตลาดน้อยมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ควรอนุรักษ์ในแบบคลาสสิค และแฝงไปด้วยความทันสมัย ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีน ที่มีอาชีพค้าขายหรือการทำธุรกิจของตนอีกครั้งมีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ อันมีวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่ยังสืบทอดกันมายาวนาน จนถึงปัจจุบัน โดยภาพวาดจะบอกเล่ามุมมอง และเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้พบเห็นและแหล่งชุมชนเข้าด้วยกัน

ครู : นันทพร ผ่องพุฒิ, ศศิธร พูลหวัง, อรธิรา เฉยมีศักดิ์ และพฤกษา กิตตินรนันทร์

นักเรียน : ภูผา ใจสงเคราะห์, สรวิชญ์ บุญพงศ์, วริษฐ์ สุรเมธีวงศ์, พัชรพิชญ์ โตสัจวงศ์, อาชวิต ตระการสัตยนุกุล, กฤษฎี สงวนศักดิ์, นาวี อังคทะวานิช, อาศิระ แก้วสง่า, กฤษตเมธ อมรเชิดชูกิจ, ภูเบศร์ ขำขนิษฐ์, ปวิช จามเจริญรุจี, กฤตนัย เสนารินทรางกุล, ชนาภัทร ทีปต์กัญชพร และณัฐภูมิ กีร์ตะเมคินทร์
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
15 / 16
16 / 16

Town of Cats (ย่านแห่งแมว)
ภาพจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์


แรงบันดาลใจ

ย่านตลาดน้อยเป็นย่านจีนเก่าที่ยังมีความชิคและเต็มไปด้วยน้องแมวที่ พร้อมตอนรับเราเข้าสู่ย่านนี้เช่นเดียวกับคนในชุมชนนี้ที่ต้อนรับเราอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังเป็นย่านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสังเกตได้จากสถาปัตยกรรม อาหาร และอื่นๆอีกมากมาย

ครู : ปริญญา หอระตะ, ดาราพงศ์ เหมรัตนธร, ธัญลักษณ์ สุขประกอบ, พงศกร อินทศร และรัตติพร นิยมทอง

นักเรียน : นววรรณ ศุขโข, ปาริชาติ สมนึก, ปุณิกา บุญเอกรัตน์, อรปรียา พรหมโสดา, บุตรศยมาลี แก้วการไร่, ศมยานี สุดเสนาะ, ภัสสรา แข่งเพ็ญแข, ธัญชนก พิพันธ์พรพันธ์, ศรุตยา เลิศสินธุ์ภักดี, สุพิชชา อัศววิฑูรลักษณ์, วรรณปิติ อริยวงศ์พานิช, บุษบา อ่อนตา, ณัฐริกา พุ่มดี, หทัยภัทร คัจฉพันธ์, กุณธิดา ชุ่มคุมสิน, ณัฐรัตน์ บูรณะกร, แทนญ่า ธีระวงศ์วิวัฒน์, เอวริน น้อยนาจารย์, วิภาษณีย์ นิธิทัตธนวัชร์, ฟ้าใส ศรีละออกุล และมนสิชา เชิดชูวุฒิกุล
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

The Enormous Interweave
ภาพจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์


แรงบันดาลใจ

แนวคิดของภาพนี้ คือต้องการดึงจุดเด่นทั้งด้านสถานที่ อาหารและวัฒนธรรมของตลาดน้อยออกมารวมกันในภาพเดียว และใช้ลายเส้นและตัวการ์ตูนที่ไม่ดูทางการมากจนเกินไปเพื่อให้ผู้คนทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ โดยการใช้สีก็จะใช้สีที่เด่นเพื่อดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวและคนทั่วไป ส่วนในรายละเอียดต่างๆเช่นจุด check point จะมีแผนที่ตลาดน้อยอยู่ในนั้นและดวงอาทิตย์ที่กำลังดูดชาไข่มุกให้ภาพดูมีลูกเล่น มีมังกรเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวจีนที่นับถือมังกร หรือจะเป็นเมนูอาหารที่ใครๆเดินมาก็ต้องเห็น เช่น ก๋วยเตี๋ยว เป็ดย่าง โดยจุดประสงค์หลัก คือต้องการให้ผู้คนมาเที่ยวตลาดน้อยเยอะๆจึงพยายามสร้างคาแรคเตอร์ต่างๆให้เป็นที่น่าจดจำค่ะ

ครู : ปริญญา หอระตะ, ดาราพงศ์ เหมรัตนธร, ธัญลักษณ์ สุขประกอบ, พงศกร อินทศร และรัตติพร นิยมทอง

นักเรียน : บุษบา อ่อนตา, ณัฐริกา พุ่มดี, หทัยภัทร คัจฉพันธ์, กุณธิดา ชุ่มคุมสิน, ณัฐรัตน์ บูรณะกร, แทนญ่า ธีระวงศ์วิวัฒน์, เอวริน น้อยนาจารย์, วิภาษณีย์ นิธิทัตธนวัชร์, ฟ้าใส ศรีละออกุล และมนสิชา เชิดชูวุฒิกุล
2 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3

มัคคุเทศก์แมวน้อย
ภาพจากโรงเรียนบางมด วิทยา


แรงบันดาลใจ

ตลาดน้อยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนและยังคงเก็บชีวิต และกลิ่นอายของท้องถิ่นไว้พร้อมกับผสมผสานความเท่ตามยุคสมัย นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับงานศิลป์ตลอดการเดินทางตามแบบฉบับชาวฮิปเตอร์และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คงจะเป็นแมวน้อยที่น่ารักที่เปรียบเสมือนมัคคุเทศก์ตัวน้อยๆที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวและเดินเล่นไปพร้อมๆกับทุกคนที่มาท่องเที่ยวในตลาดแห่งนี้ ประดุจไกด์ท้องถิ่นตัวเล็กๆที่น่ารักของตลาดน้อยแห่งนี้

ครู : กฤษ บางศรี และชมพูนุท ก้องดุษิต

นักเรียน : ปวีณ์ธิดา จรณวัต, อภินัทธ์ ไพคำนาม, ธนากร นาครัตน์, ธนโชติ ต่ายแจ้ง, ธนภรณ์ เฮงเจริญ, ณิชานันท์ จันทร์วัฒนา, เมธากร มั่นจินดา, ปิยฉัตร บัวเบญจกุล, ลลนา ระดาขันธุ์, ธีรนุช หงษ์สู่, ชนะชัย ทองอ่ำ และจิดาภา กวดนอก
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
11 / 11
11 / 11
11 / 11
11 / 11

อดีต ปัจจุบัน อนาคตของตลาดน้อย (Three periods of Talad Noi)
ภาพจากโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์


แรงบันดาลใจ

สามช่วงยุคสมัย อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของชุมชนตลาดน้อย ผ่านกาลเวลาที่บอกเล่าด้วยวัสดุสิ่งของ รถโบราณ (Fiat500) ที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้คนที่มาถ่ายรูปและเป็นภาพจำเวลามาถ่ายภาพ โปสเตอร์โฆษณาค้าขาย หนังสือพิมพ์จีน ผ่านช่วงเวลาสู่อนาคตของตลาดน้อยที่เป็นชุมชนที่สำคัญแห่งในกรุงเทพมหานคร

ครู : สมควร แหสกุล, ปริญญา เย็นนรินทร์ และอนุตรา สุวคันธกุล

นักเรียน : รัตนาพร นะราช, วัชรา นามนันทวัฒน์, จิรพัฒน์ กองการณ์, เวทิดา ทักษไพบูลย์, ญาโณทัย บูรภัทร์พงศา, สุทธิดา คงอนันต์ทรัพย์, ฐิติรัตน์ ตะโกจีน, เจียเจีย ตัน, เขมิสรา จงกอร์ปเมธากุล, ปัณฑิตา ศรีจันทร์, ปรายฝน ฉัตรประไพ, กัณญาพัชญ์ กฤษวิริยะวัฒน์, วิชญดา พูลกสิการณ์, รัตติกาล ขุนภักดี, พัทธนันท์ นันทโชคปานทิพย์, แพรพิไล ศิริธนศาสตร์, สุนิษา ภูสีทอง, ฉัตรริยา ยุทธิชัยศาสตร์, ภคินธิดา อัครพุฒิธาดา, โยษิตา บำรุงกุล, ปรียาภัคร เชื้อบุญ, วราภรณ์ บุญพินิจ, ปวริษา ศัลย์ปานนท์, สรวงสุดา เกตุสุทธิ์ และศิริกานต์ คงสิทธิโชติ
2 / 11

History of Talad Noi
ภาพจากชาวชุมชนตลาดน้อย


แรงบันดาลใจ

"ในนามของตลาดน้อย" เมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา ตลาดน้อยเคยเป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์สูง เพราะด้วยความที่แขวงตลาดน้อยนั้นเปรียบเสมือนลูกหลานของเยาวราช ในสมัยนั้นสมมุติว่าเราจะเดินทางจาก สำเพ็งไปตลาดน้อย อาจต้องซื้อตั๋วขึ้นรถราง และในปัจจุบัน ด้านหน้าของร้านก๋วยเตี๋ยวรูก็จะมีเส้นรถรางที่พื้นถนนริมฟุตบาท ส่วนประตูแดงก็มาจากความที่คนจีนชอบสีแดงเป็นสีหลัก และในภาพนี้ ได้ใส่ร้านอาหารชื่อดัง และความเก๋าในนามของตลาดน้อยไว้ด้วย

ผู้วาด : กรกวี เลาหเสรีกุล


หมายเหตุ : ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่อยู่ในภาพแล้ว
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16

ความทรงจำอันอบอุ่นของครอบครัวชาวจีน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง


แรงบันดาลใจ

คิดถึงชุมชนตลาดน้อย : คิดถึงความทรงจำอันอบอุ่นของครอบครัวชาวจีนในตลาดน้อยผ่านบรรยากาศการนั่งรับประทานอาหารด้วยกัน

ครู : อาจารย์ฐานีกัลยณ์ ชัยพัฒน์ อาจารย์อรอุมา สอนง่าย อาจารย์กนกเพชร ขุนเพ็ชร์ และอาจารย์ตันติกร โนนกอง

นักเรียน : 1. นางสาวนานนาน ลิ่มสถาพร ม.6/3(2) ,2. นางสาวนิภัท ชนะพล ม.5/4(1) ,3. นายรัฏฐา ศรีวรัฏฐา ม.5/4(1) ,4. นายปัญญาธรรณ์ แสงสุข ม.5/4(1) ,5. นายสนันตน์ โอวเจริญสกุล ม.4/4(1) ,6. นายณัฐชนน สีหะมาตร ม.4/4(1) ,7. นายวชิราวัช เติมศักดิ์ ม.4/4(1) ,8. นายอชิระ นัดพบสุข ม.4/4(1) ,9. นายณัทภวัต ธนธีร์กูล ม.4/4(1) ,10. นายชยากร แซ่ลิ้ม ม.4/4(1) ,11. เด็กชายชวัลวิทย์ กุมารจันทร์ ม.4/4(1) ,12. เด็กหญิงนันทรัตน์ ธูปสาระ ม.4/4(1) ,13. นางสาวปภาพิชญ์ ลาภพานิช ม.4/4(1) ,14. นางสาวณัฐรดา ฉัตรดีงาม ม.4/4(1) ,15. นางสาวธัญชนก ศิริไพพรรณ ม.4/4(1) ,16. นางสาววริณทร โตอนันต์ ม.4/4(1)
ผู้สนับสนุนโครงการ
ช่องทางการติดต่อ
ติดตามโครงการ หรือสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ ได้ทาง Facebook page